REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

dla naszych stałych klientów biznesowych

Regulamin Programu Lojalnościowego „BLASC 1/2019”

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest BLASC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, 02-117 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000210329, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, NIP numer 5272433997; REGON numer 015744424 (zwany dalej: „Organizator”), e-mail: program.l@blasc.pl
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, określone przez Organizatora.
 3. Przystępując do Programu Lojalnościowego, Uczestnicy Programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.blasc.pl.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie.

 1. Program– Program Lojalnościowy „BLASC 1/2019” przeznaczony dla Klientów BLASC, przygotowany przez Organizatora
  na zasadach określonych Regulaminem.
 2. Organizator– BLASC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, 02-117 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000210329, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, NIP numer 5272433997; REGON numer 015744424.
 3. 3Klient– przedsiębiorca (w tym osoba fizyczna, osoba prawna jak również podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną oraz przedsiębiorcy wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w ramach umowy spółki cywilnej).
 4. 4Uczestnik– Klient, który przystąpił do Programu na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Reprezentant – osoba fizyczna uprawniona do działania w ramach Programu w imieniu i na rzecz Uczestnika, a w szczególności osoba uprawniona do reprezentowania Klienta niebędącego osobą fizyczną (np. wspólnik spółki jawnej, komplementariusz, członek zarządu osoby prawnej, prokurent samoistny).
 6. 6Formularz Rejestracyjny– formularz zawierający dane osobowe Uczestnika lub Reprezentanta/Reprezentantów przystępujących do Programu, oświadczenie woli o przystąpieniu do Programu i akceptacji Regulaminu oraz odpowiednie wymagane prawem zgody.
 7. Dane Logowania – unikalne oznaczenie Uczestnika Programu (adres e-mail, hasło) określane przez Klienta podczas procesu rejestracji i służące weryfikacji jego tożsamości.
 8. 8. Rabat – określonej wysokości opust przyznawany Uczestnikowi Programu przez Organizatora na zasadach określonych
  w niniejszym Regulaminie, w zamian za wykonanie w siedzibie Organizatora lub lokalizacji Uczestnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi naprawy pogwarancyjnej sprzętu komputerowego i/lub peryferyjnego dowolnej marki.
 9. 9.Strona Internetowa– Strona internetowa Organizatora o adresie www.blasc.pl

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki na jakich odbywa się Program.
 2. Przystąpienie do Programu oznacza zawarcie z Organizatorem umowy na warunkach określonych Regulaminem.
 3. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 1.10.2019 r. do odwołania.
 4. Możliwość przystąpienia do Programu upływa z dniem 30.11.2019 r.
 5. Program ma na celu premiowanie Uczestników realizujących usługę naprawy pogwarancyjnej sprzętu komputerowego i/lub peryferyjnego dowolnego producenta w siedzibie Organizatora lub lokalizacji Uczestnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 6. Usługi naprawy pogwarancyjnej sprzętu komputerowego i/lub peryferyjnego dowolnego producenta realizowane w ramach Programu, świadczone będą zgodnie z obowiązującymi procedurami Organizatora, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dostępności części zamiennych i terminów wykonania usługi oraz przyjętych sposobów zgłaszania sprzętu do naprawy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi naprawy pogwarancyjnej sprzętu komputerowego i/lub peryferyjnego dowolnego producenta, z podaniem uzasadnienia decyzji. Odmowa wykonania usługi nie może stanowić podstawy wniesienia reklamacji przez Uczestnika.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenie Programu w dowolnym momencie bez podawania przyczyn.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu i udziału w Programie

 1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Warunkiem udziału Klienta w Programie jest otrzymanie zaproszenia od przedstawiciela handlowego Organizatora. Kryterium kwalifikującym do uczestnictwa w Programie jest realizacja ponad 10 zgłoszonych przez Klienta napraw sprzętu komputerowego i/lub peryferyjnego dowolnego producenta, z zastrzeżeniem wykonania usługi przed datą wejścia w życie Programu.
 2. Organizator kieruje się zasadą równego traktowania kontrahentów, w tym zakresie zasad i możliwości uczestnictwa w Programie. Klient, który nie otrzymał zaproszenia, a jest zainteresowany uczestnictwem w Programie, powinien skontaktować się z właściwym przedstawicielem handlowym Organizatora. Po otrzymaniu powyższego zgłoszenia Organizator podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do Programu, o czym niezwłocznie informuje kontrahenta. Kontakt telefoniczny do Organizatora Programu zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.blasc.pl
 3. Program nie jest przeznaczony dla konsumentów art. 22¹ Kodeksu Cywilnego ani dla innych podmiotów niespełniających warunków określonych w Regulaminie.
 4. W celu przystąpienia do Programu i uzyskaniu statusu Uczestnika, Klient korzysta z widocznego w zaproszeniu hiperłącza (linku) prowadzącego do elektronicznego Formularza Rejestracyjnego w serwisie www Programu z zastrzeżeniem wskazania adresu mailowego oraz ustanowienia przez Klienta indywidulanego hasła dostępu. Dane Logowania nie mogą być udostępniane nieuprawnionym osobom trzecim. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego posługiwania się Danymi Logowania przez osoby trzecie, nawet jeżeli wejdą one w posiadanie tych danych dostępowych
  z przyczyn niezależnych od Uczestnika. Wszelkie czynności dokonane z użyciem danych dostępowych przypisanych do danego Uczestnika, tj. wskazanego na Formularzu Rejestracyjnym adresu mailowego oraz hasła uznaje się za dokonane przez tego Uczestnika.
 5. Klient będący osobą fizyczną (przedsiębiorca jednoosobowy) działa w ramach Programu osobiście lub przez upoważnionego przez siebie Reprezentanta lub Reprezentantów (np. upoważnionego pracownika). Klient nie będący osobą fizyczną działa w ramach Programu przez Reprezentanta lub Reprezentantów. Przystępując do Programu i dokonując czynności, o których mowa w Regulaminie, tj. zgłaszając chęć naprawy pogwarancyjnej sprzętu komputerowego i/lub peryferyjnego w siedzibie Organizatora lub lokalizacji Uczestnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Reprezentant Klienta oświadcza, że jest uprawniony do działania w imieniu i na rzecz tego Klienta.
 6. Klient może być reprezentowany w ramach Programu przez więcej niż jednego Reprezentanta, co może być
  w szczególności uzasadnione strukturą organizacyjną danego Klienta (np. posiadaniem oddziałów lub innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych). W takim przypadku możliwe jest niezależne uczestnictwo w Programie samodzielnej jednostki organizacyjnej Klienta, a każda taka jednostka organizacyjna reprezentowana jest przez swojego Reprezentanta.
 7. Z chwilą przystąpienia do Programu Klient staje się jego Uczestnikiem i nabywa prawo wykonania usługi naprawy pogwarancyjnej sprzętu komputerowego i/lub peryferyjnego dowolnej marki, z uwzględnieniem określonego Regulaminem rabatu.
 8. Poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego zgodnie z pkt 4 wyżej, Klient przystępujący do Programu potwierdza,
  że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a tym samym udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie. Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu na Formularzu Rejestracyjnym uniemożliwia przystąpienie do Programu.

§ 5. Dane osobowe Uczestników

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO).
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem: rodo@blasc.pl.
 3. Dane osobowe uczestników przetwarzane są na podstawie uzasadnionych interesów administratora polegających na prowadzeniu Programu oraz marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Kategorie przetwarzanych danych mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, adres siedziby, adres korespondencyjny.
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, prawne, informatyczne lub marketingowe.
 6. Dane Uczestników Programu będą przechowywane przez okres trwania Programu lub okres uczestnictwa w Programie.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
 8. Możliwość dokonania zmian w zakresie danych osobowych podanych w celu rejestracji do Programu znajduje się na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.blasc.pl
 9. Uczestnik zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych osobowych na stronie www Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany.
 10. W związku z przetwarzaniem Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo
  do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych.
 11. Uczestnikowi, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 12. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest uczestnik programu lojalnościowego lub osoba zgłaszająca udział
  w programie lojalnościowym.

§ 6. Zasady rozliczania rabatu

 1. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje 10% rabat od obowiązujących u Organizatora cen przyznawany
  od zrealizowanej pogwarancyjnej usługi naprawy sprzętu komputerowego i/lub peryferyjnego dowolnej marki oraz towarzysząca jej usługa bezpłatnej konserwacji w/w sprzętu.
 2. Rabat w ramach Programu przyznawany jest na czas nieokreślony i dotyczy każdej zgłoszonej i zrealizowanej usługi naprawy pogwarancyjnej sprzętu komputerowego i/lub peryferyjnego dowolnej marki.
 3. Rabat przyznawany w ramach Programu nie obejmuje kosztów części zamiennych użytych w ramach wykonanej usługi naprawy pogwarancyjnej sprzętu komputerowego i/lub peryferyjnego dowolnej marki.
 4. W przypadku realizacji usługi naprawy pogwarancyjnej sprzętu komputerowego i/lub peryferyjnego dowolnej marki
  w lokalizacji Uczestnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizator ma prawo, po wcześniejszym uzgodnieniu
  z Uczestnikiem, obciążyć Uczestnika kosztami dojazdu do miejsca wskazanego przez Uczestnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. Strona Internetowa i telefon kontaktowy

 1. Informacje dotyczące Programu dostępne są za pośrednictwem numeru telefonu dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.blasc.pl.
 2. Organizator zapewnia dostęp do danych osobowych Uczestnika podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz możliwość ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji na stronie internetowej www.blasc.pl
 3. W celu ochrony praw i interesów Uczestników Programu, Organizator zastrzega sobie możliwość zadawania pytań przez osoby udzielające informacji pod wskazanym wyżej numerem telefonu Organizatora. Pytania będą służyły identyfikacji Uczestnika rozmowy i będą zadawane  jedynie w przypadku konieczności takiej identyfikacji. W przypadku odmowy Uczestnika podania informacji identyfikujących, Organizator, na mocy Art. 11 ust 2 RODO nie jest zobowiązany do udzielenia informacji ani wykonania praw przysługujących Uczestnikowi na mocy Art. 15-20 RODO.
 4. Organizator udostępnia Uczestnikom do korzystania Stronę Internetową, na której publikowane są informacje dotyczące Programu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.

§ 8. Reklamacje dotyczące Programu

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane na piśmie, na adres Organizatora (BLASC Spółka z o.o.
  ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa z dopiskiem „Program Lojalnościowy – reklamacja) lub pocztą elektroniczną na
  adres e-mail program.l@blasc.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (nazwa lub imię i nazwisko, firma), imię i nazwisko jego Reprezentanta (jeśli dotyczy), dokładny adres Uczestnika, adres e-mail jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator zawiadamia Uczestnika za pomocą listu poleconego lub wiadomości
  e-mail (w zależności od sposobu złożenia reklamacji). Wysyłka odpowiedzi na reklamację następuje w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu, Uczestnicy zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu lub Załączników zawierających zmiany na Stronie Internetowej lub przesłanie tej informacji na wskazany podczas rejestracji adres mailowy Uczestnika lub Reprezentanta/Reprezentantów.
 2. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny.
  O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników na 1 (jeden) miesiąc wcześniej, na Stronie Internetowej lub poprzez przesłanie tej informacji na wskazany podczas rejestracji adres mailowy Uczestnika lub Reprezentanta/Reprezentantów.
 3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Organizatora o rezygnacji z udziału w Programie. W takim przypadku rezygnacja staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Uczestnika, nie wcześniej jednak niż data złożenia oświadczenia woli o rezygnacji, a Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem nabył prawo do realizacji usługi naprawy pogwarancyjnej sprzętu komputerowego i/lub peryferyjnego powinien z prawa tego skorzystać przed upływem tego terminu. Po upływie ww. terminu rabat na pogwarancyjne usługi naprawy sprzętu komputerowego i/lub peryferyjnego ulega unieważnieniu, z zastrzeżeniem wykonania usługi z przysługującym Uczestnikowi rabatem dla wszystkich zgłoszonych przed terminem rezygnacji napraw.
 4. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2019 r.

 

 

Możliwości kontaktu

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 462 84 40
Tel.: (22) 462 84 50
Fax.: (22) 462 84 41
biuro@blasc.pl

CENTRUM NAPRAW
ul. Racławicka 146
02-117 Warszawa

Godziny otwarcia

 DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
Poniedziałek-Piątek
Godziny otwarcia 8:30 - 17:00

 CENTRUM NAPRAW

Poniedziałek-Piątek

Godziny otwarcia 8:30 - 17:00